Finanse

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów zwołanym przez zarząd na dzień 31 maja 2016 roku, zgodnie z porządkiem obrad delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz przyjęli nową treść statutu związku. Poprzedni zarząd kadencji 2013-listopad 2015 nie uzyskał absolutorium z pełnionych funkcji, z powodu braku wniosku uprzedniej Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.

Rachunek zysków i strat

Bilans 2015

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie finansowe za rok 2016. W najbliższym czasie umieścimy tu także sprawozdanie z działalności WZT Łódź za rok 2016. Do dnia 30 czerwca 2017 roku jest ustawowy termin zatwierdzenia tych sprawozdań przez Walne Zgromadzenie Delegatów, w związku z czym już teraz informujemy, że wczesnym latem zaprosimy delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

wyniki finansowe 2016